waterbesparend

De provincie Antwerpen voert alvast met onmiddellijke ingang een ‘algemeen verspillingsverbod’ in.

Het besluit van 26 juli 2018:

Door het opgebouwde neerslagtekort respectievelijk de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Vlaanderen en in het bijzonder door de aanhoudende droogt kunnen ernstige moeilijkheden ontstaan voor een normale waterbedeling. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk met het oog op rationeel, zuinig en functioneel waterverbruik, het voorkomen van waterverspilling en het handhaven van een minimumpeil in de waterlopen.

Zuinig waterverbruik met het oog op de gezondheid, het welzijn van en de veiligheid voor mens en dier (voldoende drinken, productie én reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling…), in het bijzonder in tijden van grote of aanhoudende hitte mogelijk en verzekerd blijven.

Gemotiveerde maatregelen o.m. in het raam van de nood- en interventieplanning en/of met het oog op het veilig en gezond verloop van sportmanifestaties, evenementen, festivals primeren.

Tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is, moet – voor zover het toegelaten is – gebruik worden gemaakt van een andere type water dan water afkomstig van het publieke leidingnet.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereeist is en met uitzonering van de afkoelingsgelegenheden op publiek evenementen.
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzonderingvan zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land-en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes- of volkstuinen.
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
  • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 8u. en 20u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van €26 tot €200 of met één van de straffen alleen.

Dit besluit vervangt het politiebesluit van 24 juli 2018.

Code rood: Extreem hoog gevaar voor natuurgebieden

Door de droogte is het brandgevaar zodanig reëel dat het eigenlijk beter is om de natuurgebieden niet te bezoeken. Dit is wat momenteel in Antwerpen en Limburg het geval is. Als er een melding is van een brand komt de brandweer meteen met het grote materiaal ter plaatse.